ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2011

ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಜೀವ ನೀನು..!!

ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀನು
ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ನನಗೆ
ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯಾ
ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡುವೆನೆಂದು...!!?
ಬರಿ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಗೆಳೆಯಾ..
ಬೊಗಸೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು...!!!

ನೋಡಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಕಂಬನಿಯನ್ನ
ಅವು ಸಹ
ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟೋಂದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ
ಎಂದು..!!
ನಿನಗಾಗಿ
ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತವೆ..!!
ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರೀತಿ
ನಿನಗೆ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದು..!!
ಅಂತೆಯೇ
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದು..!!
ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವು ನನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ..!!