ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 31, 2011

ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ...!!

ಆ..ಸೂರ್ಯನ
ಬಿಳ್ಕೊಡಲೆಂದು
ತೀರದತ್ತ ನಾ ಬಂದಾಗ,
ಕಂಡೆ ನಾ
ಆ..ಅಲೆಗಳು
ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಟಪವ,
ಅದು
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ
ಬರಿದು ಬರಿದಾದ ,
 ಉಳಿಯ
ಎಟಿಗೆ
ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೊಲ್ಲದ ,
ಖಾಲಿ
ಮನಸ್ಸಿನ
 ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೋತ್ತ,
ನೋವು
ನಲಿವು
ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬಿದ ,
ನನ್ನವನ
ಕಾಯದ ಪ್ರೀತಿಯ
ಮರಳಿನ ಮಂಟಪ,
ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲದ
ಮಂಟಪ
ಆಸೆಗೆ ಬಹು ದೂರ...!!