ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2012

ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನಿಯ..!!

ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು
ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನಿಯ
ನಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥಾ ನಾಯಕಿಯಗುವೆ.
ಬರೆದಿಟ್ಟ ಪುಟಗಳೆಷ್ಟೋ
 ನಿನ್ನ ನೆನಪು
ಗೆಳೆಯ ನಿನಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ರಾಯಭಾರಿ ಇಲ್ಲ.
ರಥ ಉ೦ಟು,
ಅಶ್ವವು ಉ೦ಟು
ನಡೆಸುವ ಸಾರಥಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಜೀವನದ ಯುದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕಥೆ ಇದೆ.
ಸಾಕೆನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ.....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: